ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van In de vrije natuur

Algemeen
Onder de noemer activiteiten die in onze Algemene Voorwaarden zijn vallen alle door In de vrije natuur georganiseerde activiteiten als feestjes, workshops, cursussen en bedrijfsuitjes. Op de website worden de activiteiten zo goed mogelijk omschreven, maar in de praktijk kan de uiteindelijke vorm door verschillende oorzaken iets anders uitpakken.

Vóór het boeken van een activiteit bij In de vrije natuur dien je de Algemene Voorwaarden goed doorgelezen hebben. Door het invullen en versturen van de overeenkomst wordt een bindend contract aangegaan tussen de deelnemer en In de vrije natuur, gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden. In de vrije natuur behoudt zich het recht voor de deelname van een individuele klant of groep zonder opgaaf van reden te weigeren.

In de vrije natuur spant zich tot het uiterste in om een leerzame en veilige activiteit te organiseren en vindt klanttevredenheid erg belangrijk (inspanningsverplichting).

Aanmelden van personen
Het aanmelden verloopt in de volgende stappen:
Een deelnemer stuurt per e-mail een aanmeldingsformulier voor de voorlopige aanmelding.
In de vrije natuur stuurt per e-mail een definitieve bevestiging dat de activiteit die men op het oog heeft door In de vrije natuur georganiseerd kan worden, inclusief een factuur en de betalingsgegevens. De deelnemer maakt het volledige cursusbedrag over op rekening NL78 RABO 0301925798 t.n.v. In de vrije natuur te Nijmegen, onder vermelding van het factuurnummer en de activiteit. In de vrije natuur bevestigt per e-mail de definitieve aanmelding en betaling. Hiermee is de overeenkomst gesloten.

De deelnemer ontvangt bij meerdaagse activiteiten één maand voor het begin van de activiteit de resterende informatie zoals een routebeschrijving, het ontmoetingspunt, een paklijst, etc.

Aanmelden van groepen
Indien een groep zich aanmeldt verloopt het contact via één persoon. Dit is de contactpersoon. De contactpersoon is verantwoordelijk voor de aanmelding, het verspreiden en terugsturen van de overeenkomst, de betaling en het verspreiden van de resterende informatie. Als een groep zich aanmeldt, gaan alle deelnemers akkoord met deze voorwaarden. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Het aanmelden verloopt in de volgende stappen:
De contactpersoon stuurt een aanmeldingsformulier voor de voorlopige aanmelding.
In de vrije natuur stuurt per e-mail een definitieve bevestiging dat er nog plaats is en stuurt tevens een factuur met de betalingsgegevens.
De contactpersoon maakt het volledige voor de activiteit verschuldigde bedrag over op rekening NL78 RABO 0301925798 t.n.v. In de vrije natuur te Nijmegen, onder vermelding van het factuurnummer en de activiteit.
In de vrije natuur bevestigt per e-mail de definitieve betaling. Hiermee is; de overeenkomst gesloten.
De contactpersoon ontvangt bij meerdaagse activiteiten één maand voor het begin van de activiteit de resterende informatie zoals een routebeschrijving, het ontmoetingspunt, paklijst, etc.

Betalingsvoorwaarden
Het volledige verschuldigde bedrag dient uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteit overgemaakt te worden op rekening NL78 RABO 0301925798 t.n.v. In de vrije natuur te Nijmegen, onder vermelding van het factuurnummer en de activiteit.
Bij aanmelding binnen 6 weken voor het begin van de activiteit dient het volledige bedrag direct te worden overgemaakt.

Annulering door deelnemer
In de vrije natuur adviseert een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht;
Tot 4 weken voor de activiteit: 25% van het verschuldigde bedrag,
Tussen 4 weken voor de activiteit en het begin van de activiteit: het volledige bedrag.
Annulering dient per e-mail te gebeuren. In de vrije natuur bevestigt vervolgens je annulering per e-mail.

Annulering door In de vrije natuur
In de vrije natuur behoudt zich het recht om een activiteit te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke situatie van overmachtdan ook. In dat geval is In de vrije natuur eraan gehouden de deelnemer steeds het best mogelijke alternatief aan te bieden. Indien er geen alternatief gevonden wordt, wordt het volledig verschuldigde bedrag teruggestort.

In de vrije natuur heeft het recht de overeenkomst tot 3 weken vóór het begin van de activiteit op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, zoals vermeld op de website. De deelnemer krijgt in een dit geval het reeds betaalde cursusgeld volledig terug.

Verzekering
Deelname is te allen tijde op eigen risico en elke deelnemer is verplicht mogelijke risico’s zelf af te dekken door onder andere een goed dekkende ziektekostenverzekering, reisverzekering en eventueel een annuleringsverzekering af te sluiten.

Uitsluiting van deelname
In de vrije natuur behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname mocht deze drank of drugs gebruikt hebben of gebruiken kort voor of tijdens de activiteit. Dit uit veiligheidsoverwegingen en omdat het niet past in de aard van onze activiteiten. De begin- en eindtijd van de cursus staat vermeld op de website. Wijzigingen op begin- en eindtijd kunnen in wederzijds overleg gedaan worden.

De deelnemer dient de instructies van de instructeur in verband met veiligheid, programma en groepsgebeuren altijd te volgen. Bij het niet volgen van de instructies kan een deelnemer uitgesloten worden van verdere deelname.

Ongemakken en kosten die uit de twee bovengenoemde punten voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling van het verschuldigde bedrag.

Risico en Aansprakelijkheid
Alle activiteiten vinden plaats buiten in de natuur, welke door haar aard nooit geheel risicovrij is. Ondanks dat In de vrije natuur alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om dit risico te minimaliseren, accepteert de deelnemer dat ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat In de vrije natuur de schuld treft.
In de vrije natuur accepteert alleen de verantwoordelijkheid voor ongevallen die het directe gevolg zijn van nalatigheid van In de vrije natuur.
In de vrije natuur is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het niet volgen van de instructies van de instructeur door de deelnemer.
In de vrije natuur is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van persoonlijke spullen van de deelnemer.
Medische problemen die van invloed kunnen zijn op het volgen van een activiteit, dienen vooraf schriftelijk gemeld te worden. Gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor risico van de deelnemer.

Als een deelnemer een levensbedreigende voedselallergie heeft, dient dit altijd gemeld te worden. zowel in de overeenkomst als mondeling bij aanvang van de activiteit. Wij adviseren de deelnemer dan om zelf maaltijden mee te nemen.

Ter beschikking gestelde materialen
Wanneer In de vrije natuur materiaal ter beschikking stelt, dient de deelnemer verantwoord met dit materiaal en overeenkomstig de gegeven instructie om te gaan. Kosten die ontstaan door verlies, nalatigheid of vernielzucht zullen in rekening gebracht worden.

Klachten
In geval dat een deelnemer een klacht heeft over de activiteit, dient de deelnemer deze tijdens de activiteit te melden bij de leider van de activiteit, zodat deze de gelegenheid krijgt om de klacht te verhelpen.

Een klacht die na het beëindigen van de activiteit wordt gemeld, heeft geen invloed op de reeds gehouden activiteit. Deze wordt meegenomen in de evaluatie voor de toekomstige activiteiten van In de vrije natuur. Een klacht leidt niet vanzelfsprekend tot het terugbetalen van verschuldigde bedragen.

Werkzaamheden door anderen
In de vrije Natuur is bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te laten uitvoeren en ten aanzien van die onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.